Over ons

Onderwijscentrum Brussel (OCB)

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt met een 100-tal medewerkers Nederlandstalige scholen, brede scholen en speelpleinen in Brussel via coaching en vormingsinitiatieven.  Daarnaast organiseert en ondersteunt het Onderwijscentrum Brussel ook heel wat projecten, zoals de Zomerschool, Lenteschool, Tienerschool, Klas in de kijker,...  Ook de projecten Kleur Bekennen en Milieuzorg op School werken vanuit het OCB.

OCB, de inhoudelijke thema's

De werking richt zich op een aantal cruciale thema's die voor kinderen en jongeren die opgroeien in Brussel belangrijk zijn: taal en meertaligheid; ouder- en buurtbetrokkenheid; spel en spelen; omgaan met diversiteit en armoede; brede school en breed leren

OCB, breed leren én Klas in Brussel

Opgroeien in Brussel is complex én biedt ontzettend veel kansen. Diversiteit, sociale ongelijkheid, meertaligheid hebben een grote impact op het leven van onze ketten. Kinderen en jongeren hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit verschillende rollen op te nemen: vorm geven aan hun leven, mee verantwoordelijkheid opnemen voor hun omgeving, hun plaats vinden op de arbeidsmarkt,… Maar die competenties verwerven is niet vanzelfsprekend.

Kinderen leren en leven in verschillende werelden: de school, waar ze leren rekenen en schrijfvaardig worden, waar ze moeten samenwerken en afspraken maken, waar ze vrienden vreemde talen horen spreken en andere gewoontes leren kennen; thuis, waar ze spelen, communiceren, oefenen, ontdekken en waar al hun verhalen, successen en frustraties samen komen; de omgeving, waar ze weer totaal andere talenten kunnen ontdekken of vaardigheden kunnen gaan uitproberen of toepassen.

De ontwikkeling van deze brede waaier aan competenties is een belangrijke opdracht van de school in interactie met de omgeving.
Veel Brusselse leerkrachten en schoolteams creëren omgevingsboeken en krachtige activiteiten met connecties tussen de school, thuis, de wijk, de stad om hun leerlingen brede leerkansen te bieden. Er is een schat aan savoir-faire aanwezig in het Brussels onderwijs. Geen enkele leerkracht of school beschikt echter over alle actuele relevante informatie en ideeën.

Het Onderwijscentrum Brussel wil leerkrachten en schoolteams daarbij ondersteunen en actief investeren in breed leren. Daartoe ontwikkelde OCB Klas in Brussel, breed leren-tools en vormingen in nauwe samenwerking met het werkveld en de algemene directie onderwijs en vorming van de VGC.

De breed leren-procescirkels en de breed leren-test - op basis van onderzoek, expertise, procesbegeleiding en praktijkervaring in Brusselse scholen - helpen leerkrachten op weg om te reflecteren, je activiteit te verbreden, te verrijken en in dialoog te gaan met collega’s, experts, Brusselaars,…  

Het Onderwijscentrum Brussel is een entiteit van de algemene directie onderwijs en vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  Meer informatie vind je op de website www.onderwijscentrumbrussel.be