De breed leren-procescirkels

Brussel biedt oneindig veel uitdagingen en kansen om breed te leren en op te groeien in een meertalige en superdiverse wereld. Kinderen en jongeren leren overal. Binnen en buiten de schooluren en-muren. Op verwachte én onverwachte momenten. Op school, thuis, in de wijk, in de stad.

Hoe kan je Brussel inzetten als krachtige bron van leer- en leefkansen voor je leerlingen?

Het proces van breed leren biedt leerkrachten en schoolteams houvast aan de hand van 3 bouwstenen. Elke breed leren-activiteit zet in meerdere of mindere mate in op deze 3 bouwstenen.
* Actief leren: leren, observeren, reflecteren, experimenteren, ploeteren, leven zodat kinderen en jongeren zelf actief vorm geven aan hun eigen leerproces;
* Sociaal leren: in interactie met leeftijdgenoten, jongeren, ouderen én met leerkrachten, ouders, experts als supporters;
* Betekenisvol leren: voor de jongere, de klas, de maatschappij. Door de leefwereld van kinderen en jongeren in te zetten als bron van leren, wek je hun interesse en motiveer je hen om zelf actief nieuwe leerinhouden te verkennen.

Het startpunt en doel van elke breed leren-activiteit, is het ontwikkelen van competenties van je leerlingen in onderlinge samenhang binnen diverse contexten.
Je wekt de interesse en motivatie van kinderen en jongeren door hun leefwereld in te zetten. Je verrijkt en verdiept het leren en leven van kinderen door hen in contact te brengen met diverse contexten, mensen, waarden en normen. Je vergroot de spreekdurf en taalvaardigheid van leerlingen door hen Nederlands of andere talen in natuurlijke interactie te laten gebruiken.   

De breed leren-procescirkels helpen je op weg om te reflecteren, je activiteit te verbreden, te verrijken en in dialoog te gaan met collega’s, experts, Brusselaars,…

Bij het aanmaken van een activiteit, kan je aan de slag gaan met de breed leren-test. 

Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelde deze breed leren-tools en vormingen voor schoolteams op basis van onderzoek, expertise, procesbegeleiding en praktijkervaringen in de Brusselse scholen.